Chúc mừng các thí sinh trúng tuyển NV1 vào các trường ĐH, CĐ năm 2011


Tính đến thời điểm ngày 15/8/2011, đã có 88 thí sinh đỗ ĐH nguyện vọng 1 và 78 thí sinh đỗ CĐ nguyện vọng 1.

Sau đây là danh sách các HS trường THPT Phương Sơn đã trúng tuyển NV1 vào các trường ĐH, CĐ năm 2011:

 

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐH

STT

HỌ VÀ TÊN

SINH KHỐI

TRƯỜNG

NGÀNH LỚP ĐIỂM

1

HOÀNG THỊ TUYẾT 10/02/93 A

NHH

401 12A1

25

2

NGUYỄN VĂN ĐỨC 03/06/93 A

XDA

102 12A1

25

3

NGUYỄN THUÝ NGA 20/04/93 A

KHA

420 12A1

25

4

NGUYỄN THUÝ NGA 20/04/93 B

DTY

321 12A1

25

5

HOÀNG DUY HÙNG 04/04/93 A

XDA

103 12A1

24.5

6

ĐỖ THỊ NGỌC QUÝ 05/07/93 D1

NTH

412 12A7

24.5

7

NGUYỄN VĂN TÙNG 24/07/93 A

BKA

`02 12A1

24.5

8

NGUYỄN VĂN DŨNG 11/9/93 A

ANH

  12A1

24.5

9

VŨ VĂN KIÊN 20/10/93 A

TMA

401 12A1

24

10

NGUYỄN VĂN CHIẾN 10/07/93 B

DTY

324 12A1

24

11

NGUYỄN VĂN TÙNG 24/07/93 B

DTY

321 12A1

23.5

12

NGUYỄN VĂN KIÊN 24/11/93 D1

QHF

721 12A7

23

13

NGUYỄN VĂN CHIẾN 10/07/93 A

XDA

103 12A1

23

14

NGUYỄN THỊ THOA 22/12/92 C

LPH

500 12A9

23

15

NGUYỄN THỊ LAM 08/08/93 C

QHX

607 12A9

22.5

16

NGÔ GIA QUÝ LÂM 03/09/93 A

HTC

401 12A1

21.5

17

TRẦN THỊ CÚC 10/8/93 D1

QHF

704 12A7

21

18

NGUYỄN THỊ HƯƠNG 01/03/93 C

QHX

502 12A9

20.5

19

ĐỖ THỊ HÀ 21/12/93 C

QHX

604 12A9

20

20

TRẦN THỊ THƯƠNG 2/10/93 D1

BKA

`06 12A7

20

21

NGUYỄN THỊ HẰNG 02/09/93 N

ZNH

`01 12A10

26.5

22

TRẦN TUẤN KHẢI 1/6/93 A

FPT

  12A1

23

DƯƠNG ĐỨC ĐẠT 24/11/93 A

FPT

  12A1

24

TRẦN TUẤN KHẢI 1/6/93 A

TMA

404 12A1

19.5

25

DƯƠNG THỊ HIẾU 6/11/93 D1

BKA

`06 12A7

19.5

26

LÊ ĐỨC LONG 28/02/93 A

CSH

  12A1

19.5

27

NGUYỄN THỊ KẾT 24/02/93 C

HCH

501 12A9

19

28

PHÙNG VĂN MẠNH   A

LAH

  12A2

19

30

NGUYỄN THỊ NĂM 15/09/93 B

NNH

303 12A1

18.5

31

QUẤT THỊ BÍCH NỀN 06/04/93 C

QHX

502 12A9

18.5

32

GIÁP THỊ HỢP 10/03/93 A

QHT

210 12A2

18

33

CHU DUY PHÚC 19/12/93 A

DCN

109 12A2

18

34

NGUYỄN THỊ LAN 05/08/93 A

GHA

402 12A2

18

35

VŨ THI ẢNH 5/12/93 B

NNH

306 12A4

18

36

LÊ VĂN LƯU 16/11/93 A

DCN

102 12A4

18

37

NGUYỄN THỊ HƯỜNG 08/12/93 C

SPH

905 12A9

18

38

NGÔ THỊ LAN 24/05/93 A

QHT

210 12A2

18

39

NGUYỄN THỊ NĂM 15/09/93 A

HCH

501 12A1

17.5

40

ĐOÀN THỊ NGÁT 25/06/93 C

THP

653 12A8

17.5

41

LÊ THỊ THU THUỶ 03/03/93 A

KMA

106 12A10

17.5

42

DƯƠNG ĐỨC ĐẠT 24/11/93 A

KMA

106 12A1

17

43

ĐOÀN THỊ THU HƯƠNG 09/09/93 A

FPT

  12A1

44

HÀ THỊ TÂM 21/12/93 D1

DCN

109 12A7

17

45

DƯƠNG VĂN MẠNH 8/24/93 B

NNH

306 12A12

17

46

NGUYỄN VĂN DOANH 16/04/93 A

DCN

105 12A1

16.5

47

VŨ VĂN THUYẾT 10/09/93 A

GHA

105 12A1

16.5

48

DƯƠNG CÔNG LÂN 18/11/93 A

FPT

  12A1

49

NGUYỄN THỊ THOA 30/11/93 D1

DCN

107 12A7

16.5

50

NGUYỄN TIẾN ĐẠT 20/08/93 A

DDL

101 12A8

16.5

51

NGUYỄN THỊ LINH 27/01/93 D1

DTS

901 12A7

16.5

52

CHU VĂN HIỆP 10/12/93 A

DCN

124 12A1

16

53

NGUYỄN THÀNH LONG 04/09/93 A

DCN

109 12A1

15.5

54

VŨ VĂN ĐẠT 29/12/93 A

SP2

201 12A1

15.5

55

NGUYỄN THỊ MỸ 20/12/92 B

NNH

306 12A2

15.5

56

GIÁP VĂN BÌNH 03/01/93 B

NNH

405 12A2

15.5

57

PHẠM VĂN LUẬN 30/12/93 A

HHA

101 12A6

15.5

58

DĐẶNG TRUNG KIÊN 2/11/93 A

MDA

104 12A4

15.5

59

TRẦN THỊ VÂN 2/4/93 D1

DCN

139 12A7

15.5

60

VŨ VĂN ĐĂNG 6/21/92 A

DDL

106 12A8

15.5

61

HÀ VĂN THƯỜNG 8/29/93 A

DCN

102 12A11

15.5

62

NGÔ THỊ THƯ 20/02/93 A

DTK

103 12A2

15

63

NGÔ VĂN BẮC 03/05/93 A

DCN

105 12A2

15

64

NGUYỄN THU TRANG 17/12/93 A

DCN

105 12A3

15

65

DƯƠNG THỊ HƯƠNG 02/07/92 C

TGC

530 12A9

15

66

LĂNG THỊ KHỞI 09/09/93 C

SPH

905 12A9

15

67

ĐỖ THỊ NHUNG 17/07/93 A

DCN

105 12A12

15

68

BÙI VĂN CƯỜNG 12/29/93 B

NNH

306 12A3

15

69

NGUYỄN TIẾN MẠNH 12/10/93 B

DTS

301 12A1

14.5

70

TRƯƠNG VĂN KHIÊM 12/1/93 A

DTK

101 12A5

14.5

71

BÙI THỊ NỤ 8/8/93 B

NNH

406 12A4

14.5

72

NGUYỄN THỊ HẠNH 15/10/93 D1

DCN

118 12A7

14.5

73

DƯƠNG THỊ ANH 10/11/93 D1

DKK

402 12A7

14.5

74

TRƯƠNG VĂN TRÌNH 08/03/93 A

DTK

101 12A12

14.5

75

NGUYỄN SỸ PHƯƠNG 7/10/92 B

NNH

306 12A3

14.5

76

NGUYỄN TIẾN MẠNH 12/10/93 A

DCN

106 12A1

14

77

TRƯƠNG THỊ NHUNG 23/12/1993 A

DCN

129 12A5

15

78

 LƯƠNG ĐỨC ANH 23/11/92 A

DTK

103 12A3

14

79

CHU THỊ UYỂN 20/12/93 A

DTE

402 12A5

14

80

BÙI THỊ NỤ 8/8/93 A

DTE

402 12A4

14

81

TRƯƠNG THỊ NHUNG 05/04/93 D1

DTE

402 12A8

14

82

NGUYỄN THỊ TỐ YÊM 8/5/93 A

DKK

401,

Nam Định

12A3

13.5

83

NGUYỄN TUẤN ANH 8/10/93 D1

SDU

401 12A7

13.5

84

HOÀNG THỊ HỒNG 08/10/93 D1

DQK

404 12A4

13.5

85

ĐỖ THỊ LAN ANH 24/11/93 A

NNH

402 12A1

13

86

TRẦN THÙY DƯƠNG 06/05/93 A

NNH

406 12A2

13

87

LÊ THỊ MẬN 28/2/93 A

HHA

111 12A6

13

88

VŨ VĂN NGỌC 09/08/93 D1

SDU

401 12A11

13

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CĐ

 

STT

HỌ VÀ TÊN

SINH KHỐI

TRƯỜNG

NGÀNH LỚP ĐIỂM

1

DƯƠNG THỊ HIẾU 6/11/93 D1

CTK

`02 12A7

23.25

2

DƯƠNG THỊ NGỌC 02/05/92 A

CDT

`07 12A3

22.5

3

PHẠM VĂN LUẬN 30/12/93 A

CHH

`05 12A6

22.5

4

TRƯƠNG THỊ NHUNG 23/12/93 A

CGH

`08 12A5

22.25

5

LÊ VĂN LƯU 16/11/93 A

CGH

11 12A4

22.25

6

BÙI VĂN CƯỜNG 29/12/93 A

CGH

`06 12A3

22

7

TRƯƠNG THỊ THU 31/11/93 D1

CTK

`02 12A7

21.75

8

TRƯƠNG VĂN KHIÊM 12/1/93 A

CGH

`01 12A5

21.25

9

BÙI THỊ LAN HƯƠNG 13/2/93 D1

CTK

`02 12A7

21

10

NGUYỄN VĂN TÚ 10/2/93 A

CGH

12 12A1

20.5

11

ĐẶNG TRUNG KIÊN 2/11/93 A

CCX

`03 12A4

20.5

12

NGUYỄN CÔNG TRÁNG 22/9/93 A

CCE

`01 12A4

20

13

LÊ THỊ MẬN 28/2/93 A

CGH

`03 12A6

20

14

BÙI VĂN TUẤN 6/8/93 A

CGH

`011 12A3

20

15

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 26/4/93 A

CGH

`01 12A4

20

16

NGUYỄN THỊ LINH 27/01/93 D1 CTW `03 12A7

20

17

NGUYỄN THỊ HƯƠNG 22/10/92 A

CTK

`02 12A2

20

18

ĐỖ THI HƯỜNG 5/8/93 D1 CMD `01 12A7

19.5

19

HOÀNG THỊ THU 05/10/93 D1

CTK

`02 12A8

19.25

20

GIÁP VĂN TIỆP 23/7/92 A

CGH

`03 12A3

19

21

NGUYỄN TRỌNG QUYỀN 26/01/93 A

CDT

`01 12A2

18.75

22

NGUYỄN THỊ NGỢI 7/29/93 D1 CTW `04 12A7

18.75

23

HOÀNG THỊ MÂY 1/10/93 D1 CMD `01 12A7

18.5

24

ĐOÀN THỊ UYÊN 10/21/93 D1 CMD `02 12A7

18.5

25

NGUYỄN THỊ HƯỜNG 08/12/93 C

CV1

06 12A9

18

26

NGUYỄN THỊ TỐ YÊM 8/5/93 A

CLH

`01 12A3

17.75

27

NGUYỄN THỊ HẠNH 15/10/93 D1

CCM

01 12A7

17.5

28

TRẦN THÙY DƯƠNG 06/05/93 D1

CTK

`01 12A2

17.5

29

TĂNG THỊ KIM OANH 10/17/93 D1 CMD `02 12A7

17.5

30

GIÁP THỊ LAN 17/04/93 D1

CTM

`01 12A12

17

31

NGUYỄN THỊ LỤA 22/06/93 D1

CV1

05 12A7

17

32

VŨ THỊ THOA 9/3/93 D1

CTK

`02 12A7

17

33

NGUYỄN THỊ QUÝ 23/6/93 A

CTK

`02 12A3

16.75

34

GIÁP VĂN RÔ 22/8/93 A

CDT

`03 12A4

16.75

35

ĐỖ LAN HƯƠNG 6/10/93 D1

CCY

`02 12A8

16.5

36

CHU THỊ LIÊN 11/6/93 D1

CTK

`02 12A7

16.25

37

GIÁP THỊ NGÂN 05/04/93 D1

CTK

01 12A8

16

38

NGUYỄN THỊ LỆ GIANG 30/10/93 A

DCN

C09 12A4

16

39

PHAN VĂN MINH 15/09/93 A

CDT

`06 12A2

15.75

40

ĐỖ THẾ HÙNG 26/7/93 A

CDT

`03 12A4

15.5

41

NGUYỄN THỊ HOA 01/02/93 D1

CCM

`01 12A8

15.5

42

NGUYỄN THỊ TƯƠI 17/07/93 D1

CTM

`02 12A8

15.5

43

TRẦN THỊ THU TRANG 03/03/93 A

CTK

`01 12A2

15.5

44

NGUYỄN THỊ THƯ 17/2/93 A

CTP

`01 12A5

14.75

45

NGYỄN THỊ TOÁN 12/9/93 A

CCM

`01 12A4

14.75

46

TRƯƠNG THỊ THƯỜNG 12/12/93 A

CHD

`06 12A4

14.5

47

NGUYỄN THỊ LINH 30/06/93 D1

CTM

`03 12A12

14.5

48

HOÀNG THỊ MAI 18/11/92 D1

CTM

`01 12A12

14.5

49

NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT 13/02/93 D1

CTK

02 12A8

14.5

50

DƯƠNG THỊ THẢO 07/11/93 A

CCM

`01 12A2

14.25

51

GIÁP VĂN THỨ 2/20/92 A

CCE

`01 12A12

14

52

NGUYỄN THỊ TRANG 1/1/93 B CHK `04 12A11

14

53

NGUYỄN THỊ OANH 24/07/93 D1

CCM

`01 12A12

13.75

54

GIÁP THỊ HƯƠNG 20/12/93 D1

CCM

`01 12A11

13.5

55

NGUYỄN VĂN TRUNG 10/03/93 B

DKY

C72 12A2

13.5

56

NGUYỄN THỊ TÌNH 24/9/93 B

DKY

C65 12A4

13.5

57

ĐÀO THỊ HÀ 31/10/93 B

DKY

C65 12A4

13.5

58

NGUYỄN THÀNH LONG 04/09/93 B

DKY

C72 12A1

13

59

HOÀNG THỊ PHƯƠNG 25/10/93 A

DCN

C05 12A11

13

60

LÊ VĂN KHANG 04/10/93 A

DCN

C04 12A10

13

61

NGUYỄN VĂN VŨ 28/11/93 A

CLH

`02 12A2

12.75

62

NGUYỄN THỊ HIỂN 18/12/93 A

CCM

`01 12A6

12.5

63

GIÁP THỊ LAN 2/8/93 A

CHD

`05 12A4

12.5

64

NGUYỄN THỊ TRANG 18/4/92 D1

CTM

`01 12A7

12.5

65

NGUYỄN THỊ MAI 16/06/93 D1

CCM

`04 12A12

12.5

66

TRƯƠNG VĂN TÀI 23/02/93 B

DKY

C72 12A2

12.5

67

NGUYỄN VĂN SANG 02/09/93 A

DCN

C04 12A4

12.5

68

HOÀNG THI HUYỀN 02/09/93 D1

CHD

`03 12A12

12

69

HOÀNG ANH 14/2/93 A

DCN

C19 12A3

12

70

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 08/08/93 D1

CCM

`01 12A11

11.75

71

ĐOÀN THỊ VI 22/05/93 A

DCN

C07 12A2

11

72

HOÀNG THỊ THU THẢO 23/9/93 A

DCN

C07 12A4

11

73

LÊ THỊ TRANG 20/02/93 A

DCN

C09 12A10

11

74

LÝ THỊ LAN 20/11/93 D1

DCN

C07 12A11

11

75

TRẦN THỊ THANH 02/05/93 A

DCN

C07 12A9

11

76

GIÁP THỊ THIẾT 29/09/93 A

CCM

`01 12A11

10.5

77

NGUYỄN VĂN TUẤN 13/12/93 A

DCN

C04 12A6

10.5

78

HÀ VĂN THÀNH 08/10/92 A

DCN

C03 12A12

10.5

  

BTS

Advertisements

35 phản hồi

 1. truong minh nam nay the la gioi juj!hj.con chuyen diem thj o dau cha the nguoi cao van cu cao ma nguoi thap van cu thap.chuk mung tat ca cac ban da trung tuyen nha.

 2. thay oi thieu cua e roi` huhu

 3. mong thay cap nhat day du? nhe! thanks thay!

 4. thay oi! con thieu 1 vai ban thi cd tai chinh quan tri kinh doanh nua~……thay` xem xet ki~ nhe’

 5. thieu 1 so ban thi cd tai chinh quan tri kinh doanh thay ak!

 6. tran thuy duong a2 cd taichinh quan tri kinh doanh……
  lan huong a8 nua ma thay

 7. e thuong ! e duoc 19.5d ca cong thoi, ko phai 20d thay` az. stt 16 y’

  • Bạn Thương được tổng 3 môn là 17.5, thuộc KV1 cộng 1.5 điểm, thuộc đối tượng 06 cộng 1.0 điểm, tổng là 20 điểm.
   Thế nhé, em xem lại đi

 8. thay oi 1 so’ ban thi hvien an ninh, hoc vien canh sat, si quan luc quan 1….. 1 ban 23d, 1ban 20.5d, 1 ban 19d… co dua len ko thay`… truong minh rat gioi?… thay vat va? qua’

  • Những bạn thi các trường Quân Đội, Công an thầy không có thông tin, nếu em có thông tin về các bạn đó, hãy chia sẻ ở đây nhé, thầy sẽ Post lên Web.
   Chúc em vui!

   • Nguyen Van Dung(11/09/1993) thi hoc vien an ninh 23d(lop a1)
    Nguyen Tuan Vu(1/7/1993) thi hoc vien canh sat 17d(lop a1)
    Le Duc Long (28/02/1993) thi hoc vien canh sat 18d(lop a1)
    Phung Van Manh thi si quan Luc Quan 1 17.5d (lop a2)
    tat ca deu thi khoi A va chua cong dau thay az!
    nguon tin chinh xac thua thay`!

 9. thua thay em thi khoa hoa duoc cua tr khtn dc 18 diem ca cong.nhung nganghh do co diem chuan 19 ma em van do vao tr do a!

 10. danh sach trung tuyen cd ban Nguyen Thi Huong so thu tu 43 .duoc 20d ca cong ko phai? 14.75 thay az

 11. thay giao xem xet lai 1 so truong hop ko thi ma cung do.VD:Nguyen Tuan Vu 12a1 thi Canh Sat sao lai do Cong Nghiep.
  😀

 12. thầy ơi còn thiếu bạn trương thị nhung lớp 12a5 đỗ công nghiệp hà nội

 13. truong mih nam nay do NV1 it hon nam ngoai thi phai.:((.ban Nguyen Van Dung 12a1 dk 23d do An Ninh.thay giao dang len di.:D.

 14. Bạn Nguyen Van Dung 23d chua cong, ban Le Duc Long 19.5 cung chua cong . ban Dung duoc dang 24.5 thi BAN Le Duc Long phai 21d chu’. ban Long do~ trung cap’ csat thoi thay` az!

 15. Chuc mung tat ca cac ban………………………………………………………………………………!!!

 16. Thày ơi xem hộ em bạn Nguyễn Tiến Mạnh 12a1
  STT 67
  đc 14,5 điểm cả cộng. Mà DTS lấy 15 điểm khoa SP Sinh ( 301) vì sao lại có tên trong DS……

 17. Thầy Thiện ơi sao lại có cả đỗ FPT là thế nào?? Trường mình con bạn Dương Đức Đạt 12A1 cũng đỗ FPT mà.

 18. thưa thầy ! bao giờ thì có giấy báo điểm và giấy nhập học ạ?

 19. thưa thầy ! bạn trương thị nhung lớp 12a5 đã chuyển sang mã ngành 129 ruì . mã ngành đó lấy 14 điểm nên bạn ấy đỗ thầy ak!

 20. Chu’c mung cac anh chi lop 12!

 21. thua thay e thi dc 15.5d cong roi thay ak!e muon nv2 vao hoc vien quan ly giao duc nhung chi tieu la 50 va lay 15d.e so ko dc thi mat fieu nv2.e mong dc su tu van of thay!

 22. vang e cam on thay nhiu!

 23. tr minh do cung dog ha thay nhj?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: